PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je prevádzkovateľom spoločnosť High Speed moto racing s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava, IČO: 52526 801, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 139327/B.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Katogória príjemcov OÚ

Zákaznícka registrácia v internetovom obchode

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky/zákazníci

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, mailová adresa, telefónny kontakt

počas trvania registrácie

žiadni príjemcovia

zmluvné a predzmluvné vzťahy

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, mailová adresa, telefónny kontakt

doba trvania zmluvy a existencie práv na uplatnenie nárokov zo zmluvy

žiadni príjemcovia

vystavenie faktúry / iného daňového dokladu za nákup tovaru

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

Meno, priezvisko, adresa

podľa zákonov uvedeného v právnom základe

účtovnícka spoločnosť

Reklamácie tovaru

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, mailová adresa, telefónny kontakt

podľa zákona uvedeného v právnom základe

žiadni príjemcovia

zasielanie marketingových materiálov

článok 6 ods. 1 psím. f) GDPR oprávnený záujem

/ zákazníci

Meno, priezvisko, e-mailová adresa

po dobu zasielania marketingových materiálov

žiadni príjemcovia

Článok III

Práva dotknutej osoby

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na opravu:

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás spracovávaných, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Snažíme sa priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Právo na obmedzenie spracovania:

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:

a/ spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie presnosti,

b/ je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania,

c/ osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo

d/ vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

Právo na prístup:

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili, či o vašich právach s nimi spojenými.

Potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje vám zašleme prednostne elektronicky alebo poštou.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete.
Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie vašej žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov – CD, USB kľúč).

Právo na prenosnosť:

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona.

Právo na výmaz:

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

b/ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi;

c/ je spracovanie založené na vašom súhlase, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;

e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;

f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;
a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Právo podať sťažnosť:

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty.

Nemožná identifikácia:

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce vašu identifikáciu. Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv:

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na tejto mailovej adrese: [●]