Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre koncových odberateľov

1.Všeobecné ustanovenia


Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok www.puig.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") a spoločnosťou High Speed moto racing s.r.o. so sídlom: Zámocká 8, 811 01  Bratislava - mestská časť Staré mesto. (Ďalej len High Speed moto racing)

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. High Speed moto racing môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve našich stránok . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom.

Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2. Priebeh objednávky 


Hneď, ako obdržíme Vašu objednávku, budete informovaný e-mailom. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim, kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim a po prijatí platby na náš účet v prípade platby bankovým prevodom alebo prostredníctvom PayPal platby - potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky


Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru. Objednávku môžete stornovať e-mailom alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5-tich kalendárnych dní.

4. Ceny


Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO, Česká koruna a Maďarský forint vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Náklady na dopravu sa užívateľovi automaticky vypočítajú pri potvrdení tovaru do košíka. Odoslaním objednávky do nášho systému užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s cenou za doručenie.

5. Zľavy 


Zľava za registráciu

Registrovaním sa na stránke www.puig.sk automaticky získate nárok na 5 % zľavu z ponúkaného sortimentu. Táto zľava je kombinovateľná s inými zľavami aktuálnymi v čase uzatvorenia objednávky na stránke www.puig.sk. Zľava za registráciu nie je kombinovateľná pri nákupe tovaru z kategórie „výpredaj“.

Vernostná zľava

Vernostná zľava je kombinovateľná so zľavou za registráciu nového zákazníka. Výška poskytnutej vernostnej zľavy je závislá od kumulovaného obratu objednávok zákazníka za kalendárny rok. Nárok na vernostnú zľavu je prehodnocovaný každý rok vždy k 31.12. a je uplatňovaný pri nákupoch v nasledujúcom kalendárnom roku. Vernostná zľava sa nevzťahuje na zľavnené položky. Nie je kombinovateľná pri nákupe tovaru z kategórie „výpredaj“.

od 500 € do 999 € 2 %
od 1 000 € do 1 499 € 4 %
od 1 500 € do 1 999 € 6 %
od 2 000 € do 2 499 € 8 %
od 2 500 € do 2 999 € 10 %
nad 3 000 € 12 %

6. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť: skladom, prípadne dodacia lehota. V prípade, že niektorý  z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať e-mailom do 24 hodín od dátumu objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, alebo Vám ponúkneme náhradu za objednaný tovar. Budeme Vás informovať, ak výrobca nedodrží dátum dodania.

7. Doručenie


Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli ako miesto dodania: na Vašu adresu uvedenú pri registrácii. Poplatok za doručenie závisí od vybratého výrobku.  Robíme všetko preto, aby sme dodržali dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach.  Avšak nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní.  Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať. Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu, ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť. Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie, aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.


Z týchto dôvodov a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame, aby ste v momente Vašej objednávky skontrolovali aktuálnosť:

  • Vašej e-mailovej adresy
  • Telefónne číslo (domov alebo do práce), na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

8. Podmienky storna - Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí


Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu (neplatí v prípade nákupu tovaru "na objednávku" podľa bodu 3). V tejto lehote nám môžete výrobok doručiť osobne po dohode na High Speed moto racing s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika alebo zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou a vrátená suma za tovar bude poukázaná bankovým prevodom na účet zákazníka. Číslo bankového účtu je potrebné oznámiť písomne.

Tovar nám prosím zašlite doporučene, nie však na dobierku a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka.

Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená suma späť na jeho bankový účet.

9. Záruka, reklamácia a servis


Všetky výrobky na našich stránkach majú:

  • zákonom stanovenú záručnú lehotu
  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
  • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku(ov) hradí užívateľ. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom), nie však na dobierku, alebo doručiť osobne na predajňu High Speed moto racing s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika.

Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.


Záruky od výrobcu pre predané výrobky nepokrývajú :

  • nahradenie spotrebného materiálu
  • nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie,
  • poruchy spojené s príslušenstvom,
  • chyby zavinené zásahom mechanika ,
  • chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)


V prípade, že výrobca odmietne hradiť opravu, vystaví Vám cenovú ponuku na opravu. Ak odmietnete cenovú ponuku na opravu, výrobca požiada o úhradu administratívnych poplatkov, ktoré Vám následne spolu s cenou prepravného budú vyčíslené. Tie je potrebné uhradiť na náš bankový účet. V prípade, že s ponukou na opravu súhlasíte, požiadame Vás o jej uhradenie bankovým prevodom.

Pre prípadnú reklamáciu prosím použite reklamačný formulár, ktorý nájdete na našej stránke.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

10. Názory a pripomienky 


Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi sú čítané a kontrolované. High Speed moto racing si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

11. Ochrana osobných údajov


Údaje, ktoré nám poskytnete, sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na našej stránke sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom .

Všetky osobné údaje, ktoré Vy ako užívateľ poskytnete dobrovoľne spoločnosti High Speed moto racing za účelom splnenia objednávky a oznamovania marketingových akcií HS moto racing, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti High Speed moto racing pre marketingové účely je platný na dobu neurčitú, najneskôr však do Vášho odvolania súhlasu zaslaným na adresu
High Speed moto racing s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika.


Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hakerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY 

V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom, alebo telefonicky. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme.